Bảo mật

  • 19-06-2015

Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng cho các thông tin mà VNFranchise Co., Ltd. thu thập trên Website VNFranchise và không áp dụng cho thông tin mà chúng tôi thu thập được theo cách khác.

Thông tin cá nhân

Website VNFranchise thu thập thông tin cá nhân của bạn theo một số cách từ các mục khác nhau trên website của mình.

Một số thông tin cá nhân được tập hợp lại khi bạn đăng ký nhận thông tin về thương hiệu hoặc thông tin dịch vụ quảng cáo. Trong khi đăng ký, chúng tôi có hỏi họ tên, tên công ty, địa chỉ trụ sở công ty, điện thoại và email của bạn.

Ngoài thông tin đăng ký, đôi khi chúng tôi có thể hỏi bạn thông tin chi tiết liên quan khi bạn muốn đăng quảng cáo cho thương hiệu trên Website VNFranchise. Nếu bạn liên lạc với chúng tôi, chúng tôi có thể giữ một bản ghi nhớ về sự liên lạc này.

Mỗi trang trong phạm vi Website VNFranchise đều có đường dẫn tới Chính sách Bảo mật này.

Sử dụng thông tin của bạn

Bằng việc cung cấp thông tin của mình, bạn đồng ý để VNFranchise Website, các công ty liên kết, đơn vị trực thuộc và các thành viên trực thuộc có thể sử dụng thông tin của bạn, tất cả đều nhằm mục đích điều hành và cải tiến Website VNFranchise, tăng cường tiện ích cho người sử dụng hoặc giới thiệu và phân phối các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin thu thập được để thông báo cho bạn về những sản phẩm và dịch vụ do Website VNFranchise hay các công ty đối tác cung cấp, hoặc để xin ý kiến của bạn về các sản phẩm và dịch vụ hiện tại hay những sản phẩm và dịch vụ tiềm năng mới.

Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin liên lạc của bạn để gửi cho bạn email hoặc các thông báo khác về những cập nhật tại website tìm kiếm thương hiệu nhượng quyền của VNFranchise.

Chia sẻ thông tin của bạn

Chúng tôi không tiết lộ cho bên thứ ba thông tin cá nhân của bạn hoặc thông tin về việc sử dụng Website VNFranchise của bạn (chẳng hạn các khu vực bạn ghé thăm, hay các dịch vụ mà bạn truy cập), trừ năm mục sau đây.

  1. Chúng tôi có thể để lộ thông tin như vậy cho các nhóm thứ ba nếu bạn đồng ý. Ví dụ, nếu bạn cho biết bạn muốn nhận thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba, chúng tôi có thể cung cấp thông tin liên hệ của bạn cho bên thứ ba đó, ví dụ các bên nhượng quyền sở hữu thương hiệu, các nhà cung cấp, người thu thập dữ liệu, nhân viên thị trường hoặc những người khác với mục đích gửi email cho bạn hay liên lạc với bạn theo cách khác. Chúng tôi có thể dùng dữ liệu đã có về bạn (như các mối quan tâm mà bạn đã trình bày) để xác định xem liệu bạn có thể quan tâm đến các sản phẩm hay dịch vụ của một bên thứ ba cụ thể nào không.
  2. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy cho các công ty và cá nhân mà chúng tôi thuê để thay mặt chúng tôi thực hiện các chức năng của công ty. Ví dụ, việc lưu giữ các máy chủ web, phân tích dữ liệu, cung cấp các trợ giúp về marketing, xử lý thẻ tín dụng hoặc các hình thức thanh toán khác, và dịch vụ cho khách hàng. Những công ty và cá nhân này sẽ truy cập tới thông tin cá nhân của bạn khi cần để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không chia sẻ thông tin đó với bất kỳ bên thứ ba nào khác.
  3. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy nếu có yêu cầu pháp lý, hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm: (a) tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo quy trình của luật pháp; (b) bảo vệ các quyền hay tài sản của VNFranchise, hoặc các công ty đối tác; (c) ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc (d) bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hay công chúng
  4. Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển thông tin như vậy tới một nhóm thứ ba, đối tượng mua lại toàn bộ hay phần lớn công việc kinh doanh của công ty VNFranchise, bằng cách liên kết, hợp nhất hoặc mua toàn bộ hay phần lớn các tài sản của chúng tôi. Ngoài ra, trong tình huống VNFranchise trở thành đối tượng của một vụ khởi kiện phá sản, dù tự nguyện hay miễn cưỡng, thì VNFranchise hay người được uỷ thác có thể bán, cho phép hoặc tiết lộ thông tin như vậy theo cách khác trong quá trình chuyển giao được toà án về phá sản đồng ý.
  5. Chúng tôi có thể dùng tên bạn, tên hay logo của công ty bạn, hay thông tin khác về hoặc từ các quảng cáo cho bất kỳ hay tất cả các mục đích tiếp thị của VNFranchise. Ví dụ, các tên hay logo công ty có thể được dùng trong quảng cáo trên báo, thư gửi trực tiếp, phương tiện bán hàng, áp phích quảng cáo và các tài liệu khác liên quan đến Website VNFranchise hay các tài sản khác của Công ty.

VNFranchise cũng có thể chia sẻ thông tin vô danh về khách ghé thăm một trong các Web của công ty với các khách hàng, đối tác và bên thứ ba khác để họ có thể hiểu về các loại khách tới thăm website của Website VNFranchise và cách họ sử dụng site.

Newsletter

Bạn sẽ được thêm vào danh sách các email đồng ý nhận newsletter của chúng tôi khi bạn đăng ký để nhận nó. Chúng tôi không chia sẻ tên bạn hoặc địa chỉ email của bạn với những công ty khác. Nếu bạn không muốn tiếp tục theo dõi newsletter của chúng tôi, bạn có thể hủy theo dõi bất cứ lúc nào bằng cách chọn chức năng hủy đăng ký có sẵn tại bên dưới của các thư điện tử của Website VNFranchise.