Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam (AVR)

Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam (AVR)

Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam và các lĩnh vực khác có liên quan tới lĩnh vực bán lẻ.

Yêu cầu thông tin

Hiệp hội hoạt động trên cơ sở tự nguyện, phi lợi nhuận, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết, hợp tác, hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hội viên để cùng nhau xây dựng và phát triển lĩnh vực dịch vụ bán lẻ thành hệ thống bán lẻ Việt Nam có uy tín trong toàn quốc và trên trường quốc tế.