Trang Nhượng Quyền Thương Hiệu Hàng Đầu Việt Nam

Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM

Hội doanh nhân trẻ Tp. Hồ Chí Minh là tổ chức nghề nghiệp của những nhà Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, là thành viên tập thể của Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội thực hiện đoàn kết, tập hợp các nhà Doanh nghiệp trẻ, các nhà quản lý trẻ trong các doanh nghiệp, không phân biệt thành phần kinh tế, xã hội, dân tộc, tôn giáo cùng phấn đấu cho sự phát triển, thành đạt của Hội viên và cho sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh.

Bài viết liên quan

vnfranchise vnfranchise