Trang Nhượng Quyền Thương Hiệu Hàng Đầu Việt Nam

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện, phi lợi nhuận, là thành viên tập thể của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Hội đoàn kết, tập hợp Doanh nhân trẻ Việt Nam cùng phấn đấu cho sự phát triển doanh nghiệp và sự thành đạt của hội viên, góp phần xây dựng và phát triển lực lượng doanh nhân Việt Nam, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Bài viết liên quan

vnfranchise vnfranchise